9 Eylül 1986
Prof. Dr. Ali Cansu - Mediworld Sağlık TurizmiGizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
Mediworld Hakkında

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

 • Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

   

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

   

  1. ALİ CANSU tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan çerçevede ve Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

   

  Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

   

  Kişisel verileriniz DR. ALİ CANSU kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, sağlık kurumlarımıza yaptığınız başvurulara bağlı kayıtlar, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, SGK sistemi üzerinden online, özel sigorta şirketinden yararlanma halinde paylaşılan kayıtlardan, sağlık kurumlarımıza sevk suretiyle gelişiniz durumunda diğer sağlık kurumlarının kayıtları üzerinden, gönderdiğiniz mailler (e-postalar), çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

   

  Sağlık verileriniz başta olmak üzere,

  Özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, DR. ALİ CANSU aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

   

  • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta ve/veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz,
  • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,
  • Müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,
  • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartının sadece slipte çıkan bilgileri, faturalama ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz,
  • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
  • Sağlık Bilgileriniz: Hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, Laboratuar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgeleri ve verileriniz,
  • Hastaların doldurdukları anketler, teşekkür ve şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimleriniz,
  • Hastanemizde mevzuat gereği, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntüleriniz,
  • DR. ALİ CANSU ait tüm web sitelerine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz,
  • DR. ALİ CANSU ‘ne iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile DR. ALİ CANSU çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

   

  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

   

  Bir kamu hizmeti olan sağlık hizmetlerine ilişkin mevzuat kapsamında ve 6698 Sayılı Yasa hükümleri uyarınca; veri sorumlusu olarak DR. ALİ CANSU tarafından, siz değerli hastalarımızın özel nitelikli kişisel verileri ancak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

   

  • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
   • Hastanelerimizin işleyişinin planlanması ve yönetimi,
   • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,
   • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,
   • Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla kullandığınız sağlık hizmetlerini analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama,
   • Kimliğinizi teyit etme,
   • Kullanılan sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
   • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
   • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
   • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma,
   • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
   • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve sağlık hizmetlerimiz dahilinde her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme,

  Bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, buna ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmaları ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir. Verilerin işlenmesi sırasında, kişisel haklarınızın ihlaline izin verilmeyecektir.

  İlgili mevzuat gereğince kişisel bilgileriniz sisteme kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, işlenecek, aktarılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda yalnızca Resmi Kurumların talebi halinde (Mahkemeler, Başsavcılıklar, Bakanlıklar vb. kurumlarla) paylaşabilecektir.

   

  Kişisel Verilerin Aktarılması

   

  Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda belirtilen amaçlarla:

   

  • Sosyal Güvenlik Kurumu,
   • Özel sigorta şirketleri,
   • Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri,
   • Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri,
   • Nüfus Genel Müdürlüğü,
   • Türkiye Eczacılar Birliği,
   • Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkemeler ve her türlü yargı birimleri,
   • Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler,
   • Olası bir hukuki ihtilaf durumunda Kurum avukatlarımız,
   • Kurumlarımızı denetleme yetkisine sahip resmi kurum temsilcileri,
   • Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi merciler

  Dışında başkaca kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.

   

  Veri Güvenliği

   

  xxxxx , kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine en üst düzeyde önem vermekte, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumakta olduğumuzu, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde, kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle hareket ettiğimizi, söz konusu güvenlik tedbirlerinin, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak her türlü muhtemel risk dikkate alınmak suretiyle uygulandığını, bu konuda gerekli tüm hassasiyetin gösterilmekte olduğunu belirtmek isteriz.

   

  Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

   

  Kişisel verilerinizin ilgili mevzuat uyarınca;

   

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
   • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   • Aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
   • Sağlık Mevzuatının gerektirdiği hasta kayıtlarının saklanması ve muhafazası ile ilgili yasal yükümlülük saklı kalmak kaydıyla, 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
   • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
   • Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

   

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da DR. ALİ CANSU ’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. DR. ALİ CANSU ’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

  Başvurunuzda;

  1. a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
  2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
  3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

  ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

  1. d) Talep konunuzun,

  Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

  Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin   GAZİPAŞA MAHALLESİ ATATÜRK MEYDAN NO: 39/803 ORTAHİSAR TRABZON adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

  Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

   

   


 • MEDİWORLD SAĞLIK TURİZMİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Çerez Politikası

  MEDİWORLD SAĞLIK TURİZMİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“KLİNİK” veya olarak anılacaktır) olarak, https://mediworldsaglik.com web sitesinde (“Site”), sitenin uzantılarında, uygulamalarımız yahut dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi veya çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır.) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, birtakım teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız.

  Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

  İşbu Çerez Politikası’nın amacı, Platformların kullanımı esnasında kullanılmakta olan çerezler kullanılarak kişisel verilerin işlenmesi nedeniyle elde edilen kişisel verilere ilişkin sizlere bilgi vermektir.  İşbu metinde sitemizde ve uygulamalarımızda hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak     istiyoruz.

  KLİNİĞİMİZ sitesinde ve uygulamalarımızda kullandığımız çerezleri gerekmesi durumunda kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamalarımızda yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Politikası’nın hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini            metnin sonunda         bulabilirsiniz.

  Kişisel verilerinizin KLİNİĞİMİZ tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; (KVKK Politikası linki)  KLİNİĞİMİZ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan            ulaşabilirsiniz.

  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamalarımızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla KLİNİĞİMİZİN meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır. Hedefleme ve profilleme vasıtasıyla gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri ise yalnızca açık rızanız olması halinde gerçekleştirilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlarla            da        işlenebilmektedir.

  Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  KLİNİĞİMİZ, Çerez Politikası kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde, kanunen yetkili kamu kurumlarıyla paylaşabiliriz

  Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?
  KLİNİĞİMİZ sitesinde ve uygulamalarımızda çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

  • Site’nin ve uygulamaların çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
  • Site’yi ve uygulamaları analiz etmek, Site’nin ve uygulamaların performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
  • Site’nin ve uygulamaların işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
  • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

  Sitemizde ve Uygulamalarımızda Kullanılan Çerezler
  Aşağıda sitemizde ve uygulamalarımızda kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde ve uygulamalarımızda hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

  Zorunlu Çerezler
  Belli çerezlerin kullanımı sitemizin ve uygulamalarımızın doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

   

  Çerez Hizmet SağlayıcısıÇerez İsmiÇerezin AmacıÇerez TipiÇerez Süresi
  AAA(ÖRNEK)xxxKullanıcının site üzerinde kullandığı dil seçeneğini saklar.Gerekli1 yıl
  AAA(ÖRNEK)xxxKullanıcının mobil cihazlardan web sitesine girdiğinde mobil görünüme yönlendirilip yönlendirilmediğini gösterir.Gereklioturum sonu

   

  Tercih Çerezleri

  Bu çerezler sizlerin site ve uygulama üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlar.

  Çerez Hizmet SağlayıcısıÇerez İsmiÇerezin AmacıÇerez TipiÇerez Süresi

   

  Sosyal Medya Çerezleri
  Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.

  Çerez Hizmet SağlayıcısıÇerez İsmiÇerezin AmacıÇerez TipiÇerez Süresi

   

  Performans ve Analiz Çerezleri
  Bu çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamalarımızı kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

  Çerez Hizmet SağlayıcısıÇerez İsmiÇerezin AmacıÇerez TipiÇerez Süresi

   

  Hedefleme veya reklam çerezleri
  Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

  Çerez Hizmet SağlayıcısıÇerez İsmiÇerezin AmacıÇerez TipiÇerez Süresi

   

  Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

  Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

  Platform’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

  • Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır.
  • Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/  adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
  • Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız.
  • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
  • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
  • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
  • Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

   

  Adobe Analyticshttp://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
  AOLhttps://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
  Google Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
  Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
  Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  MozillaFirefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
  Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
  Safari:https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

  Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?
  KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına   sahiptir.

  Yukarıda sıralanan haklarınızla ilgili başvurularınızı başvuru formuna link verilecek den ulaşabileceğiniz KLİNİĞİMİZ İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak KLİNİĞİMİZE iletebilirsiniz.  Talebiniz 30 gün içinde sonuçlandırılarak cevap iletilecektir. Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ” madde 7’de öngörülen; “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, 10 sayfaya kadar ücret alınmaz. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” Hükmü gereğince KLİNİĞİMİZ tarafından ücret istenebilecektir.

   

   

   

  Son Güncelleme Tarihi: 21.03.2020

   

Bu içeriği paylaşın >
Deneyiminizi geliştirmek için sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için gizlilik politikası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.